Stockholm siluett över vattnet

Historik

Amplex startade 1992 som ägarbolag till ett antal återförsäljare av personbilar i södra Sverige. Sedan dess har verksamheten successivt ändrats och utvecklats, såväl genom organisk expansion som genom förvärv och avyttringar.

2001 förvärvades Sunnex Equipment Group vilket markerar det första förvärvet av ett tillverkande bolag med egna produkter. Därefter har bland annat följande bolag tillkommit: Pronomic (2002), Movomech (2005), RonI (2006), Finnlift (2010), Advanced Handling (2012), 3i (2015), Dynamic Filtration (2018), Liftsafe Group (2020) och PHS West (2021).

Idag består Amplex-gruppen av ett drygt 20-tal rörelsedrivande bolag med inriktning på materialhantering, säkerhet på arbetsplatser och belysning.

De senaste åren i korthet

2022/23 (oktober – september)

Det världspolitiska läget var fortsatt mycket oroligt och ekonomierna i många av de länder vi verkar i pressades av stigande räntor och hög inflation. Trots detta var affärsläget stabilt till gynnsamt för de flesta av våra bolag. Framför allt visade våra verksamheter inom materialhantering god styrka med bra volymtillväxt och en rad nya kontrakt med högprofilerade kunder för utrustning till datacenters. Verksamheterna inom fallskydd och säkerhet på arbetsplatser hade en bättre utveckling än året innan, medan belysningsverksamheten märkte av en sviktande konjunktur med något lägre efterfrågan.

Under det finansiella året förvärvades det franska bolaget Ingenitec, en tillverkare av ergonomiska lyftutrustningar, samt det irländska bolaget JB Roche som utvecklar och tillverkar uppblåsbara hangarer och skydd för flyg- och försvarsindustrin. I inledningen av 2023 tillträdde Henrik Johansson som ny affärsområdeschef för Industrial.

Bild på Flashplug, en produkt från JB Roche för konservering av flygmotorer

2021/22 (oktober – september)

Effekterna av Covid-pandemin klingade av men viss inverkan kvarstod i form av fortsatt komponentbrist och tröghet i leveranskedjorna. Den geopolitiska oron ökade emellertid som följd av Rysslands angreppskrig i Ukraina, vilket bland annat medförde kraftiga störningar på den internationella energimarknaden. Samtidigt steg räntorna och inflationen tog ordentlig fart.

Trots en turbulent omvärld var affärsläget fortsatt gynnsamt för de flesta av Amplex verksamheter. Efterfrågan på våra produkter var överlag god och den totala försäljningen ökade. Flera av bolagen inom lyftteknik och materialhantering rapporterade rekordvolymer, och vi såg fin tillväxt också inom belysningsverksamheten. Våra bolag i Kanada som levererar utrustning för säkerhet på arbetsplatser hade däremot en svagare utveckling, alltjämt påverkat av pandemin som hämmat serviceaffären och minskat efterfrågan från flygindustrin.

Under året förvärvades svenska Pritec Vaculyft som utvecklar och tillverkar utrustning för materialhantering, bland annat markstensläggningsmaskiner och vacuumlyftar.

lyftutrustning för säckar

2020/21 (oktober – september)

Ett år med tuffa restriktioner för att bromsa Covid-pandemin, bland annat i form av nedstängning av arbetsplatser, hemarbete och reseförbud. Trots detta stod sig industrikonjunkturen väl och många av Amplex-bolagen upplevde en ökad orderingång. Utmaningar i form av en alltmer påtaglig global komponentbrist och därpå förlängda ledtider hanterades väl av bolagen.

Våra bolag inom Material Handling gick överlag starkt, där framför allt Pronomic i Sverige vann ett antal stora ordrar. Produktbolagen i USA visade också fin utveckling medan det gick trögare för verksamheterna inom Industrial Safety. Bolagen inom Lighting (belysning och vibrationsdämpning) arbetade framgångsrikt med att stärka sina marginaler.

I maj förvärvades amerikanska PHS West som utvecklar och tillverkar dragvagnar och lyftutrustning speciellt anpassade för sjukvård, lager och datacenters. Under året såldes även bilrörelsen i Bilpartner Skåne med dotterbolag. Därmed avvecklades också affärsområdet Automotive.

Städning i koncernstrukturerna

I syfte att skapa ökad tydlighet genomfördes under slutet av året vissa förändringar i koncernstrukturerna för Amplex och våra två systerkoncerner KAMIC Group och Mindelon. Med effekt från och med räkenskapsåret 2021/22 (med start 1 oktober) samlar Amplex alla bolag inom sfären verksamma inom lyftteknik, materialhantering och industrisäkerhet. KAMIC Group blir hemvist för alla el- och elektronikbolag inom sfären medan Mindelon rymmer bolagen verksamma inom Retail-teknologi.

2019/20 (oktober – september)

Räkenskapsårets inledning var positiv för de flesta verksamheter. De USA-baserade bolagen inom division Material Handling såg god efterfrågan och ökade volymer, och även för Retail Solutions var marknaden gynnsam med stort intresse för nya digitala skyltlösningar. Under senvintern slog Covid-19-pandemin till med full kraft och kom att sätta sin prägel på resten av året. Covid-effekten var inledningsvis tydligt negativ, men snart märktes en mer komplex bild så till vida att många bolag och enheter snabbt kunde återta de förlorade volymerna, medan påverkan för andra blev mer bestående.

Sammantaget hölls volymerna relativt väl uppe och i de bolag där volymerna minskade vidtogs åtgärder för att anpassa kostnaderna. En kombination av långsiktiga åtgärder och kortsiktiga kostnadsreduceringar i form av statligt subventionerade korttidspermitteringar samt minskade resekostnader gav gott stöd för de mest Covid-påverkade bolagen.