Stockholm siluett över vattnet

Historik

Amplex startade 1992 som ägarbolag till ett antal återförsäljare av personbilar i södra Sverige. Sedan dess har verksamheten successivt ändrats och utvecklats, såväl genom organisk expansion som genom förvärv och avyttringar.

2001 förvärvades Sunnex Equipment Group vilket markerar det första förvärvet av ett tillverkande bolag med egna produkter. Därefter har bland annat följande bolag tillkommit: Pronomic (2002), Movomech (2004), RonI (2005), Finnlift (2010), Advanced Handling (2012), 3i (2015), Dynamic Filtration (2018), Liftsafe Group (2020) och PHS West (2021).

Idag består Amplex-gruppen av ett 30-tal rörelsedrivande bolag med inriktning på materialhantering, säkerhet på arbetsplatser och belysning.

De senaste åren i korthet

2019/20 (oktober – september)
Räkenskapsårets inledning var positiv för de flesta verksamheter. De USA-baserade bolagen inom division Material Handling såg god efterfrågan och ökade volymer, och även för Retail Solutions var marknaden gynnsam med stort intresse för nya digitala skyltlösningar. Under senvintern (andra kvartalet i räkenskapsåret) slog Covid-19-pandemin till med full kraft och kom att sätta sin starka prägel på resten av året. Covid-effekten var inledningsvis tydligt negativ, men snart märktes en mer komplex bild så till vida att många bolag och enheter snabbt kunde återta de förlorade volymerna, medan påverkan för andra blev mer bestående. 

Sammantaget hölls volymerna relativt väl uppe och i de bolag där volymerna minskade vidtogs snabba åtgärder för att anpassa kostnaderna. En kombination av långsiktiga åtgärder och kortsiktiga kostnadsreduceringar i form av statligt subventionerade korttidspermitteringar samt minskade resekostnader gav gott stöd för de mest Covid-påverkade bolagen.

lyftutrustning för säckar

2020/21 (oktober – september)
Ett år med tuffa restriktioner för att bromsa Covid-pandemin, bland annat i form av nedstängningar av arbetsplatser, hemarbete och reseförbud. Trots detta stod sig industrikonjunkturen väl och många av Amplex-bolagen upplevde en ökad orderingång. Utmaningar i form av en alltmer påtaglig global komponentbrist och därpå förlängda ledtider hanterades väl av bolagen. 

Våra bolag inom Material Handling gick överlag starkt, där framför allt Pronomic i Sverige vann ett antal stora ordrar. Produktbolagen i USA visade också fin utveckling medan det gick trögare för verksamheterna inom Industrial Safety i Kanada och USA. Bolagen inom Lighting (belysning och vibrationsdämpning) arbetade framgångsrikt med att stärka sina marginaler.

I maj förvärvades amerikanska PHS West som utvecklar och tillverkar dragvagnar och lyftutrustning speciellt anpassade för sjukvård, lager och datacenters. Bolaget är lokaliserat i Rockford, Minnesota. Under året såldes även bilrörelsen i Bilpartner Skåne med dotterbolag. Därmed avvecklades också affärsområdet Automotive.

Städning i koncernstrukturerna
I syfte att skapa ökad tydlighet genomfördes under slutet av året vissa förändringar i koncernstrukturerna för Amplex och våra två systerkoncerner KAMIC Group och Mindelon. Med effekt från och med räkenskapsåret 2021/22 samlar Amplex alla bolag inom sfären verksamma inom lyftteknik, materialhantering och industrisäkerhet. KAMIC Group blir hemvist för alla el- och elektronikbolag inom sfären medan Mindelon rymmer bolagen verksamma inom Retail-lösningar.